พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค